Het duurzaamste zwembad van Nederland

?Het duurzaamste zwembad van Nederland? was het motto van brainstormsessies dat ik eind 2010 mocht voorzitten. De storm ging over de sloop-nieuwbouw van het sterk verouderde Florapark-zwembad in Amsterdam Noord. De sessies hadden tot doel duurzame uitgangspunten voor het nieuwe zwembad te formuleren. Nadrukkelijk was het de bedoeling niet te denken in oplossingen maar in ambities. En daarnaast was het de bedoeling deze ambities zo SMART mogelijk te formuleren.
De sessies werden bijgewoond door een aantal deskundigen waaronder de eigenaar en de beheerder van het huidige zwembad, de projectmanager, de schrijver van het programma van eisen en de opdrachtgever. Alle aanwezigen samen bleken een enorme berg kennis te hebben op het gebied van zwembaden. Maar nadenken over een super duurzaam zwembad was voor iedereen nieuw. De brainstorm was inspirerend en de uitkomst werd door iedereen als een groot succes ervaren. Met de geformuleerde ambities is het ontwerpproces gestart.
De aanpak was simpel.
De eerste stap was het verzamelen van gegevens. Van het huidige zwembad waren de gegevens over waterverbruik, gasverbruik en elektraverbruik, bezoekersaantallen etc. opgevraagd. Van de nieuwste zwembaden in Nederland waren diverse gegevens verzameld. Zo was de groep op de hoogte van ?state of the art? realistische doelen. En de vraag was natuurlijk: ?kan het nog beter??
Ten tweede hebben we speerpunten gezocht. Daarvoor hebben we de BREEAM lijst van onderwerpen gebruikt zoals: energie, grondstoffen, management, water etc. De meest kansrijke aspecten zijn gekozen en uitgewerkt. Waarbij met nadruk, onder het motto ?Duurzaam is NIET Duurder?, rekening werd gehouden met het financi?le aspect. De vraag bij elk voorstel was of er door een besparing in de exploitatie ruimte kon ontstaan voor een extra initi?le investering. Dit bleek voor gas, elektra, water en afvalwater prima definieerbaar.
De derde stap was het formuleren van SMART doelen die bruikbaar moesten zijn voor het ontwerp en het toetsen daarvan. Het voert te ver in deze blog in te gaan op het resultaat. U kunt dit, als u daarin ge?nteresseerd bent, nalezen op mijn vorige blog: kilk
Nu het voorlopig ontwerp gereed is blijken de doelen haalbaar en ook binnen budget maakbaar.
Het belangrijkste besluit dat de opdrachtgever heeft genomen ten aanzien van de financiering van de duurzame investering is de keuze voor afschrijving over de levensduur. Lees daarvoor mijn blogje ?de terugverdientijd van de baksteen?.
De lessen die ik heb geleerd en u graag aanbeveel:
(1) Formuleer bij de start van het project geen oplossingen maar ambities en laat de uitwerking over aan de ontwerpers en deskundigen die u daarvoor betaald. Maar, leg de lat hoog!
(2) Ga voor vernieuwende idee?n in discussie met zo veel mogelijk betrokkenen en voer een open en vrije discussie. Niets is gek genoeg en oplossingen komen soms uit een onverwachte hoek!
(3) Durf in te zetten op onorthodoxe financieringsvormen onder het motto: ?Duurzaam is NIET Duurder?.
Verder lezen:Tim Harford. Adapt, de kracht van improvisatie.2011. business contact.

Geef een reactie
Misschien ook interessant